M&P logo
Autodesk Gold Partner

AutoCAD Electrical

AutoCAD ® Electrical je súčasťou riešenia spoločnosti Autodesk ® pre digitálne prototypovanie.

Electrical

Umožňuje ľahko zdieľať zámer návrhu elektrických riadiacich prvkov s inými aplikáciami spoločnosti Autodesk. Tímy návrhárov elektrických a mechanických zariadení tak môžu ľahko spolupracovať na digitálnych prototypoch. AutoCAD Electrical obsahuje integrovanú správu dát Autodesk ® Vault. Táto centralizovaná aplikácia pre pracovné skupiny slúži k bezpečnému ukladaniu a správe dát rozpracovaných návrhov a súvisiacej dokumentácie. Ak vás zaujíma ďalšia funkčnosť ako kontrola nad revíziami, zabezpečenie súborov a priečinkov, správa kusovníkov a konštrukčných zmien pred výrobou, pozrite sa na podrobnejšie informácie o produktoch radu Vault – Autodesk Vault Workgroup, a Autodesk Vault Professional.

Rozsiahle knižnice symbolov

AutoCAD ® Electrical obsahuje viac ako 2 000 normovaných schématických symbolov. Jednoduchý systém ponúk pre vkladanie elektrických, pneumatických, hydraulických, potrubných a prístrojových diagramov umožňuje rýchlo vytvárať návrhy riadiacich prvkov založené na štandardoch a normách. Knižnice obsahujú symboly podľa noriem AS, GB, IEC, JIC a JIS. Komplexná knižnica symbolov obsahuje napríklad nasledujúce zariadenia:

Elektrické symboly:

Hydraulické a pneumatické symboly:

Symboly potrubných a prístrojových diagramov:

Automatické číslovanie vodičov a značenie komponentov

Electrical

Automaticky priraďujete jedinečné čísla vodičov a projekčné značenie komponentov v projektoch a šetrite čas vynaložený na sledovanie zmien v návrhoch. AutoCAD Electrical automaticky pripája ku všetkým vodičom a zariadeniam nadväzujúce alebo referenčné čísla (v závislosti na zvolenom nastavení). AutoCAD Electrical automaticky vyhľadá vhodné miesto pozdĺž vedenia pre umiestnenie čísla tak, aby sa projektové informácie neprekrývali. Ak nie je nájdené voľné miesto, AutoCAD Electrical pokračuje v hľadaní voľného miesta ďalej od vodiča a ako náhle ho nájde, automaticky vloží odkazovú čiaru k vodiču.

Automatické projektové reporty

Podstatne obmedzte čas potrebný na ručné generovanie a aktualizáciu reportov a zároveň odstráňte súvisiace chyby. Generovanie reportov v aplikácii AutoCAD Electrical uľahčuje široký výber automatických výkazov vrátane kusovníkov, zoznamov káblov, report svoriek, zoznamov vodičov s informáciou o vstupe a výstupu a mnohých ďalších. Tieto funkcie umožňujú vygenerovať viac výkazov jedným príkazom a ponúkajú tiež flexibilné možnosti exportu.

Kontrola chýb v reálnom čase

Vyhnete sa nákladným chybám pred začatím výroby vďaka identifikovaniu a odstráneniu chýb už pri navrhovaní. AutoCAD Electrical monitoruje a upozorňuje užívateľa na potenciálne vznikajúce chyby v návrhoch priebežným porovnávaním vyžadovaných zmien s aktuálnym projektom.

Krížové referencie cievok a kontaktov v reálnom čase

Electrical

Obmedzí riziko priradenia príliš mnohých kontaktov akémukoľvek relé a minimalizuje čas venovaný ručnému sledovaniu priradenia. AutoCAD Electrical vytvára prepojenie medzi relé a kontaktami a udržuje informáciu koľko kontaktov je priradených ku každému relé alebo zariadeniu s kontaktmi. V prípade prekročenia limitu používateľa upozorní.

Inteligentné výkresy rozvrhnutia panelov

Electrical

Ľahko vytvárate výkresy rozvrhnutia panelov a obmedzíte chyby automatickým sledovaním a aktualizáciou umiestnenia všetkých súčastí. Po dokončení tvorby elektrickej schémy z nej AutoCAD Electrical vytvorí zoznam komponentov pre umiestnenie vo výkresoch rozvrhnutia panelov. Užívatelia zvolia umiestnenie panelu a fyzické znázornenie každého zariadenia, ktoré má byť vložené do rozloženia. Tiež je automaticky vytvorená väzba medzi zariadením a jeho panelovým znázornením. Všetky zmeny znázornenia schém alebo panelov sa vzájomne a automaticky aktualizujú. Do rozvrhnutia je možné pridať aj položky, ktoré nie sú v schéme, napríklad kanály vedenia rozvodov a montážne prvky a ich automatickým skombinovaním tak možno vytvoriť inteligentný kusovník.

Špecializované funkcie pre kreslenie elektrických systémov

Dobu navrhovania môžete skrátiť pomocou príkazov vytvorených priamo pre návrhárov elektrických riadiacich prvkov. AutoCAD Electrical obsahuje všetky funkcie aplikácie AutoCAD a kompletnú sadu funkcií vyvinutých špeciálne pre navrhovanie elektrických riadiacich systémov. Vďaka špecializovaným funkciám pre rýchlejšie vytváranie výkresov môžete orezávať vodiče, kopírovať a vymazávať súčasti alebo obvody, usporiadať a zarovnávať komponenty. Oproti základnej aplikácii AutoCAD ponúka AutoCAD Electrical až 80% nárast produktivity.

Automatická tvorba výkresov PLC I / O z tabuliek

Automaticky vytvárajte výkresy PLC I/O (vstupných / výstupných programovateľných riadiacich kariet) z návrhových dát uložených v tabuľkách. AutoCAD Electrical dáva užívateľom možnosť generovať kompletnú sadu výkresov PLC I/O jednoduchým definovaním priradenia vstupov a výstupov v tabuľke. AutoCAD Electrical potom automaticky vytvorí výkresy spolu s líniovou schémou podľa konfigurácie výkresu, vstupnými / výstupnými modulmi, textom adries a popisov, symbolmi komponentov a svoriek pripojenými ku každému vstupnému / výstupnému bodu. Po vytvorení výkresov možno výkaz vstupných / výstupných adries a popisov exportovať do externého PLC programu.

Zdieľanie výkresov so zákazníkmi a dodávateľmi, sledovanie ich zmien

Electrical

Môžete ľahko vymieňať dáta so zákazníkmi a dodávateľmi v natívnom formáte DWG. Upravíte a zobrazíte výkresy aplikácie AutoCAD Electrical v ľubovoľnom programe kompatibilným s formátom DWG, vrátane aplikácií AutoCAD a AutoCAD LT ®. Pri úpravách návrhov z vonkajších zdrojov môže AutoCAD Electrical vytvoriť výkaz všetkých úprav výkresov vykonaných ostatnými. A keď ste pripravení vydať novú revíziu pre váš návrhový proces, môže AutoCAD Electrical vytvoriť výkaz zmien výkresov od poslednej revízie.

Opakované využitie existujúcich výkresov

Získajte náskok pri práci na projektoch opakovaným použitím výkresov z iného projektu. Začnite pracovať na novom návrhu s kópiou určitého zariadenia, alebo použite celú sadu výkresov. Často používané obvody si uložíte pre použitie v budúcich návrhoch. AutoCAD Electrical automaticky prečísluje vodiče a prístroje, aby zodpovedali konfiguráciu aktuálneho výkresu alebo projektu, do ktorého ich vložíte. Možnosť zmeny popisiek súčiastok v projekte jediným príkazom vám ušetrí čas pri navrhovaní a pomôže eliminovať chyby.

Autodesk Simulation Link

Support Autodesk (EN) ...
Trial verzia ... SLA. Inštalovanie a odinštalovanie
Systémové požiadavky ...
Porovnanie produktov a brožury ...

šipka hore